กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

หน้า: [1] 2 3 ... 10
1
ข่าวประชาสัมพันธ์จากสมาคมนักวิทยุสมัครเล่นจังหวัดสมุทรปราการ
เรื่อง การสมัครอบรมและสอบ เพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น
ตามที่สมาคมนักวิทยุสมัครเล่นจังหวัดสมุทรปราการ ได้รับอนุญาตจากสำนักงาน กสทช.ให้จัดการอบรมและสอบเพื่อรับประกาศนียบัตร วิทยุสมัครเล่นขั้นต้น ครั้งที่ 11/2562 ในวันอาทิตย์ ที่ 28 กรกฎาคม 2562 แล้วนั้น
สมาคมนักวิทยุสมัครเล่นจังหวัดสมุทรปราการจะเริ่มเปิดรับสมัครอบรมและสอบในวันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2562
เวลา 9.00-16.00 น. ณ.ที่ทำการสมาคมฯ ถนนเทพารักษ์ กม.1
เอกสารที่จะต้องเตรียมมาในการซื้อใบสมัครอบรบและสอบมีดังนี้
1. บัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ด (ตัวจริง)
2. หมายเลขโทรศัพท์มือถือของผู้เข้าสอบ (กสทช จะส่งSMS แจ้งผลสอบ)
3. ค่าสมัครอบรมและสอบจำนวน 1,000 บาท
กรณีไม่ได้มาสมัครด้วยตนเอง
1. ฝากบัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ด (ตัวจริง)
2. หมายเลขโทรศัพท์มือถือของผู้เข้าสอบ (กสทช จะส่ง SMS แจ้งผลสอบ)
3. ค่าสมัครอบรมและสอบจำนวน 1,000 บาท
กรณีไม่ได้ฝากบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงมา ต้องมีเอกสารเพิ่มเติมดังต่อไปนี้
1. รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป
2. สำเนาบัตรประชาชน
3.สำเนาทะเบียนบ้าน 
4.หมายเลขโทรศัพท์มือถือของผู้เข้าอบรมและสอบ (กสทช จะ SMS แจ้งผลสอบ)
5. ค่าสมัครอบรมและสอบจำนวน 1,000 บาท
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สถานี HS1AM ช่องความถี่ 144.800 หรือที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-389-5550 และ 02-170-8300
จึงแจ้งมาเพื่อทราบ
นายพรสมเด็จ ทวีลาภ E21GSI
นายกสมาคมนักวิทยุสมัครเล่นจังหวัดสมุทรปราการ
2
ล่าสุดรายชื่อรับบัว 30/9/60เวลา15.17น./จำวนวน44ท่าน
ลำดับ   ชี่อ-นามสกุล   นามเรียกขาน
1    นายพีรพงษ์ สิงห์คราช    E23VUS
2    นายสมชาย ศรีตะลาลัย    E27HRQ
3    นายเศรษฐพงศ์ ปะทิ    E24VMI
4    นายกล้า ปัญญาว่อง    E24LLI
5    นายอิสระพงษ์ คำพิพัฒนา    E21TGR
6   นายพงศกร นามวัฒน์   E24UDV
7   นายสมศักดิ์ หงษ์จันทา   E24JXP
8   ว่าที่ร.ต.หญิงรมย์วรินทร์ ตรีทัศน์   E24VGP
9    นายสุทธิศักดิ์ วิทยา    E24VUX
10    นายพงศ์ฉัตร สุมทุม    E23SEE
11    นายภาสกร ศรีราวุธ    HS2FNR
12    นายปุณรดิศ สดสายญาติ    E24JZY
13    นายณัฐพงษ์ สุขวิโรจน์    E24JVI
14    นายเศกสิทธิ์ ชาลีงาม    E20BVX
15   นายวรรณชัย วัฒนวิสัย   E22FPF
16   นายนคร สงขลา   E22MTZ
17    นายนพดล ดาปาน    E22MGN
18   นายสามาถถ สีบ่อยา   
19   ธิวากร ธนูสา   
20   นายอนุวัฒน์ คงกระพันธิ์   
21   นายธวัชชัย ไหมบางทม   
22    นายวิโรจน์ ไพรศักดาสกุล    E21PR
23    นายธวัชชัย ไกรสิทธิ์อุดมสุข    HS0SNA
24    นายอาทิตย์ องค์ชัยคุปต์    HS1YDK
25    นายประหยัด เจริญใจ    E22XGI
26    นายเทอดสักดิ์ ปุ่มเป้า     E24QZB
27   นายสุรชัย ธงธไนศวรรย์   E20XFF
28   นายพิริยพงศ์ เปี่ยมพราย    E21XJO
29    นายพลัฏฐ์ ธนพรรุ่งเพชร    E23RHI
30    นายสุนทร เกตุมา    E20SEV
31   นายอนงค์  อิ่มจินดา    E21YCG
32    นายสุธี  ชูรา     E20CYR
33   นายกริชชัย  ซองดี    HS5PEC
34   นายนัฐพล ขันธวุฒิ    HS3QIP
35   นางวาสนา  ผลพึ่งคิด    E23UED
36   นายสุวิทย์  โพธิ์เสนา    HS0YKL
37    นางมนัสนันท์  สหะวงศ์วัฒนา    E20DBB
38   นางสิโรรัตน์  กันอินต๊ะ     E23UEE
39    นายปราโมทย์  กรรณนุช       E23RQL
40    นางสุชาดา  กรรณนุช     E24JWV
41   นายจีระวัฒน์  คำเภา     E22WSK
42    นายสมศักดิ์ พรอนันต์รัตน์    E21LTF
43   น.ส.จันทร์แรม พันทอง    E22QFJ
44    นายธงชัย แดงเรียงรัมย์    E24JZZ


หมายเหตุ....เพื่อนท่านใดตกหล่นหรือผิดพลาดรบกวนแจ้งแกไชใด้ที่ 023895550 ขอบคุณครับ

อำเภอบางพลีขอเชิญร่วมเปิดงานประเพณีรับบัวหนึ่งเดียวในโลก แห่งเดียว ในประเทศไทย ครั้งที่ 82 เริ่มวันที่ 1-4  ตุลาคมนี้
นายวีระพันธ์ ดีอ่อน นายอำเภอบางพลี   เปิดเผยว่า ตามที่จังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับอำเภอบางพลี เทศบาลตำบลบางพลี การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และหน่วยงานต่าง ๆ ร่วมกันจัดงาน”ประเพณีรับบัว”  ครั้งที่  82   หนึ่งเดียวในโลก แห่งเดียวในประเทศไทย ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 1-4 ตุลาคม 2560 ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอบางพลี วัดบางพลีใหญ่ใน และบริเวณคลองสำโรง อำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อสืบสานประเพณีท้องถิ่นของอำเภอบางพลี ให้คงอยู่ตลอดไป ตลอดจนเพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรปราการ ประเพณีหนึ่งเดียวในโลก ที่เป็นประเพณีเก่าแก่สืบทอดกันมา เป็นเวลานานแต่โบราณของชาวอำเภอบางพลีให้คงอยู่ตลอดไป โดยมีกำหนดการพิธีต่าง ๆ ที่สำคัญ ดังนี้
วันที่ 1 ตุลาคม 2560 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป พิธีเปิดงานประเพณีรับบัวหนึ่งเดียวในโลก แห่งเดียว ในประเทศไทย ครั้งที่ 82 ณ ปะรำพิธีวัดบางพลีใหญ่ใน พระอารามหลวง โดย นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธี
วันที่ 2 ตุลาคม 2560 เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป พิธีเปิดงานประเพณีรับบัวลานวัฒนธรรม (วิถีชีวิตชาวอำเภอบางพลีในอดีต) ณ ลานหน้าที่ว่าการอำเภอบางพลี โดย นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธี
วันที่ 4 ตุลาคม 2560 เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป พิธีขบวนแห่เรือหลวงพ่อโตทางน้ำ จากศูนย์ราชการ เทศบาลตำบลบางพลี ถึงที่ว่าการอำเภอบางพลี การประกวดเรือสวยงาม ความคิดสร้างสรรค์ การแสดงดนตรีไทย จากนั้น เวลา 08.30 น. พิธีเปิดงานประเพณีรับบัวหนึ่งเดียวในโลก แห่งเดียว ในประเทศไทย ครั้งที่ 82 ณ ลานหน้าที่ว่าการอำเภอบางพลี โดย นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธี
 สำหรับหลวงพ่อโต วัดบางพลีใหญ่ใน เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย (ปางสะดุ้งมาร) ศิลปะสมัยสุโขทัย ลักษณะเบิกเนตร ขัดสมาธิ ขนาดหน้าตักกว้าง 3 ศอก 1 คืบ ตามตำนานกล่าวว่า ประมาณ 200 กว่าปี หลวงพ่อโตลอยน้ำมาจากทางเหนือ พร้อมหลวงพ่อพุทธโสธร และหลวงพ่อบ้านแหลม  โดยหลวงพ่อโตลอยเข้ามาตามคลองสำโรง ชาวบ้านได้อัญเชิญขึ้นประดิษฐาน ณ วัดบางพลีใหญ่ใน เป็นที่เคารพบูชาของชาวจังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดใกล้เคียง  จึงขอเชิญพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดสมุทรปราการ นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ร่วมงาน”ประเพณีรับบัว”  ครั้งที่  82   หนึ่งเดียวในโลก แห่งเดียวในประเทศไทย ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 1-4 ตุลาคม 2560 นี้
3
HS1AMทดสอบสัญญาณประจำวันที่9/9/60
1.E23TEN 2.E24WHS 3.E23ZUP 4.E22MWV 5.HS8FKC 6.E23OJQ 7.E22XOC 8.HS0WSF9.E24MWL 10.E24YVZ 11.E24RDG 12.E23NZM 13.E21NCV 14.E24VKB

15.E20OCE 16.HS3MIK 17.E24YFI 18.HS3WZL 19.HS7XGW 20.E21NCO 21.HS1KPV 22.HS0VDF 23.E24REL 24.HS4ZEH 25.E23OZZ 26.E22JAI 27.E20OEL 28.E23VUS 29.HS4WMF 30.E23POV 31.E20WYU 32.E22VZT 33.E20AEJ 34.HS6PPS 35.E22QPT 36.HS1OKW 37.E21BGO 38.E29NIG 39.E24VEM 40.E29FNP 41.HS0VQJ 42.HS3RZC 43.HS4XNK 44.E20QFZ 45.HS6YYU 46.E27SE 47.E20CYR 48.E23SYS 49.HS1HOY 50.HS0QKD 51.E24VI 52.E23NUG 53.HS1PWJ 54.E21DIS 55.E24VEF 56.E22SF 57.E27ESF 58.HS1DNG 59.HS8HQD 60.HS7NXC 61.HS0CVG 62.E24SJP 63.E22QLZ  64.E24TLF 65.E29DOY 66.E24TVH 67.HS3UFE 68.E23IMG 69.E24LVX 70.E22VZS 71.HS4KJN 72.E24XQI 73.E24LQM 74.E24MOP 75.HS7VUS 76.E23YKI 77.HS1CO 78.HS2FNR 79.E29KND 80.HS9CEL 81.E21RBE 82.HS1SRR 83.E21USU 84.E24JYP 85.E24UXR 86.E25RWN 87.HS0UPDN 88.E23SBZ 89.E24PKQ 90.E22RDR 91E20BX .92.E21BCF 93.HS1CGT 94.E24VTP 95.E20GZL 96.E23EEZ 97.HS7NBJ 98.E22FHU 99.E20BIM 100.E23PEN 101.E24LMM 102.HS7OMD 103.HS4WLY 104.E27HCD 105.E22WDA 106.E20GLZ 107.HS3UFC
4
HS1AMทดสอบสัญญาณประจำวันที่7/9/60
1.HS4WKB 2.E21QDC 3.HS1FKL 4.E24FNB 5.HS2ZSW 6.E22KSY 7.HS4WLY 8.HS4YWU 9.E23UJT 10.E24JYP 11.E22SAO 12.HS1QWT 13.E24LFH 14.E20MFZ 15.HS3WGW 16.E24LPJ 17.HS9KOI 18.HS6XZI 19.E20WEH 20.E24REL 21.E24UBU 22.E24VEM 23.E24SXY 24.HS0VQJ 25.E24VRG 26.E23MMD 27.E24ESL   

28.HS6XTQ 29.E23VUS 30.E21OYR 31.E22GBH 32.HS4QMF 33.E23RPQ 34.E20OCE 35.HS7XGW 36.HS1DNG 37.HS1WSS 38.E20YJM 39.E22BZN 40.E22WSK 41.E23ONF 42.E22QPT 43.E21XET 44.E22WFY 45.E21WNS 46.E23OZZ 47.E21DRA 48.E24EKA 49.E24YYG 50.E24VZG 51.E23OJQ 52.HS4RWP 53.E22IMA 54.E24MLA 55.E20IWE 56.HS1PWJ 57.E23SBZ 58.HS3WHP 59.E20WVV 60.HS2BIO 61.E23FJP 62.E24IVS 63.HS6ZJK 64.HS7QMBHS3MIK 65.E23IMG 66.E20IIQ 67.E23BQD 68.E22FOO 69.E24MNA 70.E20XGG 71.E20QFZ 72.HS3KA 73.HS2FNR 74.HS2VAS 75.E24WNS 76.E20LHR 77.HS1ATF 78.E22XAB 79.E22FEY 80.E24MLP 81.E24LMM 82.HS0CVG 83.HS4GXD 84.HS1ZKV 85.HS4ZEH 86.HS8HQDE20FBR 87.E22QKS 88.E24SJP 89.E22WCG 90.E22TMG 91.E20TTF 92.E24OTB 93.HS7VUS 94.HS1OKW 95.HS4VCK 96.E24ZGS 97.E20LCL 98.E20VMQ 99.E23RWR 100.E22HUA  101.E23TGH 102.HS4ZEA 103.HS3XIQ 104.E22VLZ 105.HS1QPU 106.E24MSQ 107.E20IWE 108.HS6VMB 109.HS3RZC 110.E21KHN 111.HS8LHX 112.E27ESF 113.HS3VQT 114.HS1SRR 115.HS7NXC 116.E21DIS 
5
HS1AMทดสบสํญญาณ6/9/60
1.HS2FNR 2.E23OJQ 3.E24UBU 4.E22UKL 5.E23PEO 6.HS1FLB 7.HS1FKL 8.E22KSY 9.E23SEE 10.E24UQP 11.E20WEH 12.E24MOP 13.E21HSY 14.E24REL 15.E24SXY 16.E24OMY 17.HS4WKB 18.E24MLP 19.E23PEN 20.HS0QFI

21.E22QPT 22.E24XHU 23.E21PR 24.E24TBX 25.HS4WKB 26.E29FQG 27.HS3UFE 28.E21OLZ 29.HS1OKW 30.E24LQM 31.HS8FHU 32.E22LES 33.E20LCL 34.HS4ZEH 35.HS1DNG 36.E23SBZ 37.E20IIQ 38.E20OCE 39.HS0PIS 40.E21WNS 41.E22MWV 42.E20ABH 43.HS1FIC 44.E24WNA 45.E22QJN 46.E22ZGS 47.E24RJG 48.HS2KSO 49.E23ONF 50.E24UXR 51.HS3LAU 52.HS4QMF 53.HS7XGW 54.E23UEZ 55.E23LQW 56.HS7OMD 57.E21GJP 58.E24PVN 59.E20XCW 60.E23VGH 61.E23RPQ 62.HS5SOV 63.HS0PQF 64.E22WSK 65.HS1PWJ 67.E22QKS 68.E21TQO 69.HS3KA 70.E24PNO 71.E24MSQ 72.E24IVS 73.E23VUS 74.HS0VQJ 75.E21RBE 76.E20SJH 77.E22FJL 78.E24PTB 79.E22VZS 80.E23OZZ 81.E20QFZ 82.E22HMW 83.E23RPI 84.HS3VQT 85.E24VRG 86.HS7VUS 87.HS3MIK 88.E22FQQ 89.E24UWQ 90.E22SVV 91.E24YVI 92.E22FLN 93.E24IQ 94.E24PFO 95.HS6TTP 96.E24FMV 97.E24SJP 98.E22WUK 99.HS3YDI 100.E23RWK 101.E24OTB 102.E22WFY 103.E21MND 104.HS0XC 105.HS4GXD 106.E24LPJ 107.E22FXQ 108.E24RDG 109.HS0WYN 110.E23LYN 111.E20BEF 112.E21YDF
6
HS1AMทดสอบสัญญาณประจำวันที่5กันยนยน2560
1.E21COX 2.HS5OTY 3.HS4WKB 4.E24FNB 5.E24OTB 6.E24YXW 7.E24VEF 8.E22MWV 9.E24REL 10.HS1FKL 11.E23OZK 12.E22SAO/E22SAM 13.E23PEN 14.E23UJT 15.HS0JQO 16.E23SEE 17.E24JZV 18.E24VXT

19.HS0VQJ 20.E24OAE 21.E24RJG 22.E20OCE 23.E22IUJ 24.HS4ZEA 25.HS1DNG 26.HS8HQD 27.E24LME 28.HS1OKW 29.E20GZL 30.E20LQM 31.E24LOK 32.E24JVP 33.HS6XTQ 34.E24RWA 35.E22WUK 36.E21HSY 37.HS0PQF 38.E23OUQ 39.HS4ZEH 40.HS6YXM 41.HS1PWJ 42.E20ABH 43.HS0IBX 44.HS7XGW 45.E24OLZ 46.HS3XIQ 47.E20ZCG 48.HS1ATF 49.E24EKA 50.E21YDF 51.HS1IPX 52.HS3LPZ 53.E21XET 54.E21WNS 55.E20WEH 56.E23OJQ 57.E23OSL 58.E23LQW 59.E24ZGS 60.HS3VQT 61.E21BQJ 62.E24LQM 63.E22FJL 64.HS3XCA 65.E22SVV 66.E21RPN 67.HS3KA 68.E20IIQ 69.HS1NLW 70.E20LPY 71.E21KHN 72.E23SBZ 73.HS6NNG 74.E21DSG 75.E22QLG 76.HS0CVG 77.E20QFZ 78.E22QPT 79.E22WFY 80.E24VEM 81.E24XFO 82.E20WVV 83.E24WEV 84.HS1QYO 85.E22WCG 86.E23VUS 87.E24QZD 88.E24SWD 89.HS3MIK 90.E24OMY 91.E24IVS 92.E20LCL 93.E22CFE 94.HS3YCX 95.HS4GXD 96.HS1BDT 97.E21VDW 98.HS4WRG 99.HS4PIQ 100.E24VRG 101.HS4OJF 102.E24LYN 103.HS1CGT 104.E24RXQ 105.E24JYP 106.E20XGG 107.E21OLZ 108.E24VTP 109.E24VKB 110.E24MNA 111.E23OYT 112.E24HTA
7
HS1AMทดสอบสัญญาณประจำวัน4/9/60
1.E22WSK 2.HS1FKL 3.E24UQP 4.HS0PQF 5.HS6UVM 6.E23PEN 7.E22JWV 8.E23WJQ 9.E24VKF 10.E22WEA 11.E24IJW 12.E23VGH 13.E24REL  14.E21ZUE

15.E22ESL 16.E20OCE 17.E24TBX 18.HS1OKW 19.E20VOM 20.E20LCL 21.E23VMF 22.HS1ATF 23.E24LCB 24.E21XET 25.E24IVS 26.HS0VQL 27.E20HOW 28.E23SBZ 29.HS5VLE 30.HS4GUQ 31.E22MHI 32.HS2FNR 33.E20GZL 34.E23IMG 35.E24QZD 36.E22TZU 37.HS0PIS 38.E23SYS 39.E22FLN 40.E24UUT 41.E23YCF 42.E24PNO 43.HS7LZP 44.HS6PPS 45.E24VOV 46.E23INT 47.E22SVV 48.E24OTB 49.E24ZGS 50.E21WNS 51.E20TTF 52.E24LQM 53.E20SON 54.E20QHI 55.E24PKL 56.E24RWF 57.E29KND 58.HS1DNG 59.HS3KA 60.HS7XGW 61.E23OJQ 62.HS7NXC 63.E23LQW 64.HS4YHW 65.E24VXT 66.E22STE 67.E24EKA 68.E24VEM 69.HS1HOY 70.HS7VUS 71.HS0CVG 72.HS3QHC 73.E21HSY 74.E24LXL 75.HS4ZEA 76.E27HSN 77.E22HTR 78.E24UXT 79.E24YFI 80.E22PWU 81.E23OZZ 82.E21GJP 83.E24VRK 84.HS7QMB 85.HS4YIB 86.E24UXY 87.E22FJL 88.E20LPY 89.E24UDE 90.E24VRG 91.HS1QYO 92.HS3UFE 93.E27ESF 94.HS1PWJ 95.HS4QMF 96.E21MND 97.E23ONF 98.HS7BYR 99.E24SJP 100.HS4PIQ 101.HS4SWV 102.E20JMW 103.E23NUG 104.E20TPN 105.E22NYA 106.E20PFN 107.E23OSX   
8
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเขารับการสอบ การอบรมและสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น ประจำปี 2561


9
CQ CQ CQ สวัสดี เพื่อนนักวิทยุสมัครเล่นทุกท่าน

ศูนย์ควบคุมข่ายนักวิทยุสมัครเล่นจังหวัดสมุทรปราการ HS1AM
ทำหน้าที่เน็ตคอนโทรล :   โดย  HS6SFT และ E20XCR  ขอถวายพระพรชัยมงคลแด่ องค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ (HS1B) เนื่องใน วโรกาส 12 สิงหามหาราชินี ซึ่งได้เวียนมาบรรจบครบรอบอีกครั้งหนึ่ง ข้าพระพุทธเจ้า เหล่านักวิทยุสมัครเล่น จึงได้รวมใจกันน้อมถวายความจงรักภักดี และพร้อมใจกันถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเกษมสำราญ ทรงมีพระชนมพรรษายิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ขอเรียนเชิญ สมาคมฯ/ชมรมฯ/กลุ่มฯ/และนักวิทยุสมัครเล่นทุกท่านร่วมถวายพระพรชัยมงคลตามลำดับ
โดยมีขั้นตอนการถวายพระพรชัยมงคลดังนี้
1.แจ้งนามเรียกขานของท่าน    2.กล่าวร่วมถวายพระพรชัยมงคล 73
1. สมาคมนักวิทยุสมัครเล่น จ.สมุทรปราการ( HS1AM) 

1. ชมรมนักวิทยุสมัครเล่น 3 เอส/E20AF 
2. ชมรมนักวิทยุสมัครเล่น นางนวล 
3. ชมรมนักวิทยุสมัครเล่น ดาวเทียม 
4. ชมรมนักวิทยุสมัครเล่น บางพลี
5. ชมรมนักวิทยุสมัครเล่น เทพารักษ์
6. ชมรมนักวิทยุสมัครเล่น บางเสาธง
7. ชมรมนักวิทยุสมัครเล่น ประสานใจ     
8. ชมรมนักวิทยุสมัครเล่น วี อาร์ ฟอร์ ยู
9.  ชมรมนักวิทยุสมัครเล่นพระสมุทรเจดีย์ สัมพันธ์
10.  ชมรมนักวิทยุสมัครเล่นบางปูสัมพันธ์
11.  ชมรมนักวิทยุสมัครเล่นกสิกรไทย

1.  กลุ่มนักวิทยุสมัครเล่น รักษ์ 800 
2.  กลุ่มนักวิทยุสมัครเล่น บางหัวเสือ 
3.  กลุ่มนักวิทยุสมัครเล่นเพื่อน สะตอ 
4.  กลุ่มนักวิทยุสมัครเล่น ปู่เจ้า
5. กลุ่มศบภ.เทพาพิทักษ์ฐานปราการ 
6. กลุ่มนักวิทยุสมัครเล่น มดงาน สป.59


1.E20VOM 2.E20GZL 3.E21PR 4.E20BKK 5.HS1JLK 6.E23OZY 7.HS0PKS 8.E20YEN 9.HS4YIB 10.HS2NAD 11.HS2UDS12.E23SPL13.E23UVV14.HS5BF 15.E24VEF 16.HS4WKB 17.E20WTD 18.HS8VTQ 19.HS1PWJ  20.E20UCQ 21.E24PPK 22.HS0LSL 23.HS1TLP 24.HS1GRL 25.E20GRL 26.E29WJC 27.E22FJT 28.HS6URS 29.E24HWN 30.HS6XMB 31.E22VTU 32.HS4UYL 33.E27HRQ 34.E22WCG 35.HS4ZEA 36.E22JWL 37.E22UKL 38.E21BGO 39.E22WYD 40.HS3UYJ 41.E22VUS 42.E20LPY 43.E21COX 44.E21PSQ 45.E21FSW 46.E24IVS 47.HS1KF 48.HS3YBD 49.HS2FNR 50.HS4KMQ 51.E21YDF 52.HS0CCR 53.E22CZK 54.E22QKR55.E22WBQ 56.E23ROH 57.E20FBR 58.E24ZJG 59.E24LLI 60.E23RBQ 61.E20SDC 62.E20JOO 63.E20BX 64.E22WUO 65.E24SJP 66.E20CYR 67.E22VVY 68.E22OBB69.E23ULI 70.HS1XYD 71.E22JTL 72.E24VEL 73.E20TPZ74.E24LTM 75.E21HLY 76.HS8UHQ 77.E20IXC 78.E21LTF 79.E21OMZ80.E20LYP81.E22WTQ82.E22FVF83.E22FVG84.E23VYG 85.E22WCN 86.E21DID87.E22NYG 88.E23OZZ 89.E21VDH 90.E23YCF 91.E22HEO 92.E22GD 93.E21YPP 94.E22UWO 95.E27AR 96.HS0NRH.97.E21GUS98.E2FHR99.HS6SFT100.E21BCF101.E20LHR 102.HS6VWJ 103.E22WJQ 104.E21QKW 105.E24YYG 106.HS0CVG 107.E21HSN108.E22FNC109.E22MMD 110.E24RDG 111.HS5EKK112.E22FEY113.E23FUF114.E23SIM 115.E22SVV 116.E29SDQ117.E22REO 118.E24VUX 119.E22DKC120.E22RCQ 121.E24RAP 122.E24VEA 123.HS3NEN 124.E22VTJ 125.E22RQZ 126.E22PWU 127.E22XOC 128.E23DCQ 129.HS1KIU130.HS0WE 131.E20NWO  132.E23KTZ 133.HS2MYR 134.E20ZEA 135.E21IVJ 136.HS6SFT   137.E22CEM 138.E22WDO 139.E22GQZ 140.HS3UUH 141.E22MIF 142.E21EVC 143.HS1MSQ 144.E20FQZ 145.E20FRA 146.HS5XLF  147.E24PKL  148.E23LUT 149.E23OTI 150.E23OTJ 151.E24JYP    152.E24JXP 153.E21LFT 154.E24UHF 155.E22QOV 156.E23ZUP   157.HS4FLH 158.E23OYQ 159.HS7NBJ 160.E22XEK 161.HS0XDQ 162.E24YVZ 163.E21UEC 164.E23SMY 165.HS7NK 166.HS1WUG    167.HS0TI 168.HS7YYD 169.E21OYR 170.E29FWN 171.E21YDJ   172.E22GSA 173.E22WSK 174.E20XTR 175.HS1OUJ 176.E21DSG 177.E24TXX 178.E24XAO 179.E24QZD 180.E24RAL 181.E29EWT 182.E21UGD 183.E22GNI 184.E22SAO 185.E21NIZ 186.E22PWZ  187.E20LKZ   188.E24VCJ 189.E24UWQ 190.HS7KOX 191.HS7NRI 192.E24MXU 193.E24YXW 194.HS0HJO 195.E24WXF 196.HS0WSD 197.E24VKD 198.E24LOE 199.E22PCN 200.E22TEE 201.HS0EHV  202.HS0FLE 203.HS2XUQ 204.E23USJ 205.E21ZQN 206.E20KL207E22IDD 208.E22HTR 209.E24XNS 210.E22CCJ 211.E23UEP 212.HS0VQJ 213.E20XCR 214.E22MPY 215.E24PQG 216.HS4NGC 217.E24LXL 218.E22QW/219.E21RKY 220.E23OZA 221.E23SDW 222.E22QPT 223.HS4PLD 224.E23OLF 225.E21CUW 226.E22MIA 227.E24PNO 228.E29DAX 229.E22GCX 230.E24TOR 231.E20GVG 232.E23XRP 233.E21VDW 234E22BH .235.HS5YKD 236.E24MLP 237.HS0CRJ 238.E23UPZ 239.E24SXY 240.E22PFE 241.E20XFF 242.E20LHR 243.E24OLC 244.E21JMJ 245.E20WI 246.E22VPX 247.E22JXF248.E23GMG 249.E20KBQ 250.E24JVP 251.E24JVQ 252.HS3SLC 253.HS1UVP 254.HS0SM 255.E20DEA 256.E20VQK 257.E21URE 258.E20CFS 259.E21ZCE 260.E23OYQ 261.E20UKM 262.HS3PCH 263.E24LWP 264.E24EKA 265.E23ONJ 266.E22HLH 267.E24QZB 268.E23POV 269.HS2QNG 270.HA3RZC 271.HS1HDX 272.E22GNX 273.E23PDN 274.E23WHS 275.E23SBY 276.E23YEH 277.E22BHM 278.E22GLZ 279.HS3FVN 280.E21QQP 281.E21QQR 282.E23OSX 283.E22DCS 284.E22DEM 285.E20DGI286.E20PFN287.E24MMZ 288.E22FOP289.E22ZBW 290.E23XDK291.E24PCL 292.E20HAO 293.E24MNR 294.E24YHF
295.HS0VIZ 296.E22HNF 297.HS0VIZ 298.E24YHF 299.E24YZI 300.E22WJW 301.E20AYG 302.E20VEB 303.HS8HQD 304.E23RAL 305.E24VGG 306.E20ZP 307.E24LPG 308.HS6UVM 309.HS7XMV 310.E24RDF 311.E21LVL 312.E21LXQ 313.E20FUF 314.E21OUN 315.E24URA 316.E24XIO 317.E24VKF 318.HS6SZQ 319.HS0VGX 320.EC2CBB321E20NDS. 322.E24YVI 323.E22KPI 324.3E23FGY 325.E24ORA 326.E20XCW
327.E22KBX 328.HS1YDK 329.E24JVQ 330.E24WSM 331.E20LJH 332E22VQC .333.E23E23TEN  334.E24PVN 335.HS4QPH 336.HS3WJD 337.E24OZK 338.E23OZK 339.E20PTT 340.E24RWN 341.E21EZM 342.E20MEC3423.E20SNH 344.E23QXQ 345.E23IMG 346.E22WTK 347.E21QDC 348.E22FXQ 349.E23SJG 350.E20VXS 351.E22PTM 352.E22YZH 352.E29DAU 352.E23WKB 353.E27BTB 354.E20DBB 355.E22YYZ 356.E20IRJ 357.E23NWQ 358.E29AGE 359.E21GGB 360.E22QJQ 361.HS0PIS 362.HS7NXC363..E23ZBL 364.HS2VXL 365.E21MIJ366.E21PUE 367.E21LQB 368.E27HSN 369.E23TBW 370.HS2YNM 371.E22QJN 372.HS9QYZ 373.E24UJE 3745.E20GZL37E20FDN .376.HS3PZL 377.E24ZGL 378.E24URK 379.E23PEN 380.HS3QEX 381.HS6TRW 382.E22WGI 383.E23QKW384.E24OLZ 385.3E20HNW 86.E23NUG 387.E22RRY 388.E24UDE 389.E24YNW 391.HS7TYW 392.E24LPJ 393.E29BJW 394.E22QNK 395.E24KSF 396.E24MNA 397.HS5PEY 398.E22QNT 399.HS4WLY 400.HS1DNG 401.HS7QMB402.HS5ZTH 403.E22BZN 404.E24JYQ 405.HS1KA 406.HS1FKL 407.E24UXH 408.HS3UFE 409.E20XGG 450.E20PGJ 451.HS0YHL 452.E24LME 453.E24XQI 454.E22KJI 455.E21CBD 456.E21SWM 457.E22QKS 458.HS4PAV 459.E29DOY 460.E21WNS 461.HS2XXQ 462.E23UEZ 463.E21QBA464.E22GRG 465.E22QME 466.E24MOP 467.HS4ZEH 468.HS50PSD 469.HS7OMD 470.E21CBD 471.E20SRK 472.HS6ZJK 473.E22RDR 474.E22KSY 475.HS4OFZ 476.HS7EYK477HS7HSB. 478.E20AOI479.E20RJI 480.E20PQX 481.E23HWF 482.E27BLR 483.HS9IJU 484.E24VEV 485.HS7YXM 486.HS7QHO 487.E22PYE  488.E24OAE 489.E24XFO 490.E24VXT 491.E22MQY 492.HS6WSB 493.HS8KWZ 494.HS3QIP 495.E22STE 496.HS0WXG 497.E24UTB 498.HS4ROO 499.HS1AEL 500.HS5ULA 501.E23RIF 502.E20XOQ 503.E20FMN 504.E20NYQ 505.E20HTI 506.E24UJT 507.E23UJT 508.E22ICF 509.E22SUZ 510.E23OYR 511.E20RME 512.HS5OTY 513.HS0DPW 514.E22DKB 515.E24NAC 516.E24MWV 517.HS1HOY 518.E22CGO 519.E22VZT 520.E22MKX 521.E22JPF 522.E24Z1Q 523.E24MOP 524.E22QVK 525.E22PFC 526.E20MFZ527.HS5XFZ 528.HS6TLE 529.HS2TYS 530.E20KAQ 531.HS3QJR 532.E20MRJ 533.E20TXC 534.E27JX 535.HS1ZFJ 539.E20ITY 537.E24VFC 338.HS3REI 539.E21QCL 540.E21AXG
10
ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อม
            เนื่องในวโรกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  HS1C วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวียนมาบรรจบครบกาลอีกวาระหนึ่ง  นับเป็นวาระอันเป็นมหามงคล ข้าพระพุทธเจ้า คณะกรรมการบริหารสมาคมนักวิทยุสมัครเล่นจังหวัดสมุทรปราการ  และเหล่ามวลสมาชิกของสมาคมฯ  รู้สึกปราบปลื้มปีติ  สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ล้นเกล้าล้นกระหม่อมอย่างหาที่สุดมิได้ ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ /  ลำดับต่อไปขอเรียนเชิญ นักวิทยุทุกท่านทุกสถานีร่วมถวายพระพรตามลำดับ เรียนเชิญครับ...ความถี่144800Mhz เริ่ม14.00-22.00น

HS1AMนามเรียกขานนักวิทยุร่วมถวานพระพร2กรฎาคม2566
1.HS1PWJ/E20UCQ/E24PPK 2.HS2ZZR 3.E22DEM 4.E22WSK/E24LUL 5.E22SVV 6.E22YYZ 7.HS5VLE 8.E23OPS 9.E23RUT/E23OTJ/E23OTI 10.E20ABH 11.E22SAO 12.E24OJT 13.E24XNS 14.E24JYP 15.E22UKL 16.E24UTE 17.E24REL 18.E24NAC 19.HS3RWS 20.E20XOQ 21.E22KPI 22.E21UEC 23.E20IRJ 24.HS0KEB 25.E29WJC 26.E21VDW 27.E23RLU 28.E23VGH 29.E22FJL 30.HS3OYR 31.HS3POW 32.E24VKD 33.E22MIA 34.HS4RWP 35.HS7TYW 36.E23OMW 37.E21LFT 38.HS4HEE 39.HS1XYD 40.E21OUN 41.HS4KJN 42.HS4YIB 43.E23POV 44.E21CZQ 45.E24MLP 46.HS2VXL 47.E23OZK 48.HS6VWA 49.E23SEE 50.E24VEA 51.E24OQX 52.E22SEE 53.E22GQZ 54.E23OSL 55.HS6VWJ 56.E22UFN 57.E29AFL 58.E20DEA/E20VQK 59.E23OCK 60.E24SXY 61.E24TLF 62.HS3XIQ 63.E20TDJ 64.HS1DNG 65.E21YDJ 66.E20OZU 67.E21FSW 68..E21YDF 69.E20JEX 70.E22JUY 71.HS1JLK 72.E22KBX 72.E22CKG 73.HS0CVG 74.HS6NNG 75.E22PWU/E23UII/E23UIU 76.E21QKE 77.E20IEJ 78.HS3OAR 79.E22PWZ 80.E20AE 81.HS6RPZ 82.E22VZS 83.E23RHR 84.E23OHM 85.E24QZB 86.HS7GOX/HS7NRI 87.E22MWV 88.E22FIQ 89.E20GZL 90.HS2XUQ 91.E22MVU 92.E24QZD 93.HS1OKW 94.E22XEK 95.E22QLY 96.HS5OTY 97.E20GST 98.E20KIB 99.E24LME 100.E20SGM 101.E20VXS 102.5700/185 103.HS4GTL 104.E22FOP 105.HS1IPX 106.จนท.เทศบาลนครสป.ร่วมถวายพระพร107.HS0UFR 108.จนท.วชิระ1408  109.E21LVL 110.E24URX 111.HS4WKB 112.E20HLW 113.HS4PLD 114.E20BX 115.E22VPM 116.E20NO 117.E22MHI 118.E24YVI 119.E21LQB 120.E24UPS 121.HS6SZQ 122.HS4NGC 123.E24SUM 124.E20YJM 125.E27RHQ 126.E20WTD/HS8VTQ 127.E20IIQ 128.E21OEJ 129.E21RAC/ 130.HS6ZJK 131.E24LPG 132.HS3XJM 133.HS6PPS 134.E22RKE 135.E22WWY 136.HS5NYJ 137.E22BZN 138.E21HGU 139.E23OJQ 140.E24LPJ 141.HS6TRW 142.E29DAU 143.E24ESL 144.E24PVN 145.E22FJT 146.HS7PPT 147.E20SLO 148.E23NWQ 149.E20UKM 150.E24YXW 151.E20TDZ 152.E24JVI 153.HS3MMU 154.E23PFDN 155.E20DGI 156.E22WIL 157.E22WTK 158.E22WEG 159.HS6TSQ 160.E24RWN 161.E23SSD 162.HS3YWP 163.E21CDU 164.E29FAP 165.E22DCS 166.E23LHK 167.E22DLA 168.HS3QJR 169.E23IMG 170.E20PSB 171.E22RAU 172.HS2FNR 173.E21PJP  174.E21QBA/E22GRG 175.E24PLA 176.E23UCC 177.E22VQC 178.E21TQO 179.E23KTZ 180.E23PZY 181.E20DOZ 182.E24PNO 183.HS0QLG 184.E23VUS 185.E22DLH 186.E22DHF 187.HS1QZJ 188.E29DAX 189.E24TAV 190.E22DKC/E22RCQ 191.E20MFZ/HS5XFZ 192.HS6VMB 193.E22MJB 194.E22FNS/E22PXY 195.E22UWO 196.E23RXA 197.E24EKA 198.E22FRZ 199.E23OLX 200.E23PEN 201.E20CVP 202.HS1KF 203.E24OPJ 204.E29ADQ/E22REO 205.HS2RUB 206.HS7QMB/HS5ZTH 207.HS4GXD/HS2WRE 208.E20VOM 209.E20VJZ 210.E21ONW 211.E20VUD 212.E21XET 213.HS1WPR 214.E23TBW 215.E23QAB 216.E24PET 217.E22CGO 218.E22TMG 219.E24VEF 220.E22GFM 221.E23RQL/E24JWV 222.E24AXP 223.E20OCE 224.E23UOQ 225.HS6ZLB/E23OKL 226.E23IMG 227.HS7NXC/E23ZBL 228.E21MND 229.E24RWF 230.E23XDY 231.E22KJI 232.HS3RHK 233.HS4UYL 234.E20ZJF 235.HS3LPZ 236.E24UBU 237.HS4NOS 238.E21JMJ 239.E27FYU 240.HS3SLC 241.HS1YST 242.E24OLC 243.E24VNL 244.HS3YIT 245.HS6OMQ 246.E22STE/E24UTB 247.E23OYT 248.E24XQI 249.E21WNS 250.HS3SDO 251.HS3WZL 252.E24RAX 253.E27HSN 254.E24VXT 255.E22BHM 256.E24RXQ 257.HS7XGW 258.E24JVP 258.E21KHN 259.E23YKI 560.E24LYJ 261.HS0VQJ 262.E24XIO/E24XIN 263.HS7WHC 264.E24SDE 265.HS2WW 266.HS0PQF 267.E22QKV 268.E22QKS 269.E20GLZ 270.E21JNR 271.E24NBL 272.E22WDA 273.HS3QEX 274.HS3RRZ 275.E21EZM 276.E20LHR 277.HS3MIK 278.E23RJI 279.HS7OMD 280.HS3EKL 281.E20QFZ 282.HS0QBI 283.HS6RQT 284.HS7KVG 285.E24JZY 286.HS6GVH 287.HS1SRR 288.HS6YYU 289.HS3NTJ/HS4NWD 290.HS4TSR 291.HS8KIZ 292.E27BIS 293.E22QJN 294.E20HOW 295.E24TBX 296.E27ESF 297.E22NES 298.E21MKO 299.E24VUX 300.HS2XES 301.HS1QWT 302.HS1ICU 303.E27BLR 304.HS3VVU 305.E21RP/E20BKK 306.E2GWC 307.E23OLA 308.HS8FHI 309.HS3WGW 310.E20RJZ 311.E23OLF 312.E20CYR 313.HS5ONW 314.E24YVZ  315.E21SP 3156.E22KSY 317.HS2TYS 318.HS0TJU 319.HS1OIY 320.HS3UFE 322.E22NYQ 323.E22UXI 324.HS7YAO/HS7YWK 325.E23LPW 326.E20TPZ/E24LTM 327.E23UJT 328.E22ROK 329.E24SJP 330.E24UBY 331.E23OSX 332.E22KSU 333.E23EMF 334.HS6VXN 335.E21PXR 336.HS3WID 337.HS5PEC 338.E22DKB 339.E24UUK 340.E20JOO 341.E24UTY 342.E21EYY 343.HS6YXM 344.E21YZN 345.HS3AVE 346.E24NAC 347.E24XGY 348.HS4RHR 349.HS7ZOJ 350.E20FTS 351.E20HGV 352.HS6OIF 353.HS0GXI 354.HS0EWD/E22MQR 355.E22RAR 356.E20XTQ 357.E24VRG 358.HS0SM 359.E22QPT 360.HS1WXP 361.E24LPV 362.E24SWD 363.E22NQB 364.E22WUK 365.HS1JLK/E23OZY 366.HS3PZK 367.HS8RHF 368.E22WGI
หน้า: [1] 2 3 ... 10